خانه / پلنگ صورتی ساخت کدام کشور است

پلنگ صورتی ساخت کدام کشور است